We zeggen het nog één keer: STOP AFSCHAFFING DIVIDENDBELASTING

Sinds een Jaar nu is Now! – als stem van de ‘zwijgende meerderheid van de Nederlandse Burgers’ – doende ons land ervan bewust te maken dat de verlaging van de van de al te lage 15 procent dividend-belasting tot 0 eenvoudig niet kan en mag plaatsvinden. De argumenten, die de Coalitie hanteert, zijn oh zo zwak en de verhuizing van Shell en Unilever naar elders is in feite niet echt aan de orde, mede gezien de aanstaande Brexit! Behalve het MKB van Jacco Vonhof is ook de Vereniging van Effectenbezitters is tegen, omdat voor hen heel andere fundamenten belangrijk zijn.

Maar het ergste is dat Nederland zich met de verlaging opstelt tegen het bredere belang van het Verenigd Europa/EU ! Waarvan het hemd (de huidige EU-staten met voortgaande Dividend-belastingen van 20 á 25 procent – daar ook nodig ter financiering van Zorg, Onderwijs etc. zoals dichtbij in Duitsland en Frankrijk) toch zwaarder voor Nederland binnen de EU zou moeten wegen dan de rok (het UK – Verenigd Koninkrijk -, dat nu verwikkeld is in haar en ook voor ons zo onfortuinlijke Brexit)!

Lees “We zeggen het nog één keer: STOP AFSCHAFFING DIVIDENDBELASTING” verder

De landelijke politiek versus de zwijgende meerderheid

‘Ruttes recente liefdesverklaring voor de EU in Straatsburg’ versus ‘Ruttes verraad aan de EU-zaak bij afschaffing van de toch al lage dividend-belasting van 15% tot 0, die schadelijk is voor de meeste EU-landen, die dit geld ter bestrijding van sociale doelen nodig hebben en gemiddeld nu 25 % heffen. Boven op de vele Belasting-Rulings – nu weer bij Shell. NL: dé  Bananenrepubliek van de EU!”

Arnhem, 21 Juni 2018

Aan de ‘Zwijgende Meerderheid’ van ons Nederlanders in casu onze Achterban,
Aan de Regering en aan de Leden van de Tweede en de Eerste Kamer,

  • Voorjaar 2017 luidden wij namens u de noodklok over de dominantie van veelal Angelsaksische Aandeelhouders en Hedgefunds. Die diende te worden ingeperkt ten gunste van de belangen van de vele overige stakeholders. Ook steunden wij het verzet tegen de pogingen tot vijandige Overname van AKZO-NOBEL. En strandden deze pogingen mede door de inzet van Antony Burgmans.
  • Najaar (November) 2017  luidden wij opnieuw de noodklok door ons als Now! te verzetten tegen de Afschaffing van de Dividend-belasting, die plotseling in het Regeer-akkoord stond en ons 1,4 miljard euro per jaar zou gaan kosten als cadeau voor veelal US- en UK-aandeelhouders, ten nadele van de mogelijke verbeteringen in het Onderwijs, Zorg en andere sectoren!
  • Voorjaar in April 2018 benaderden wij u allen opnieuw met het thema, dat hierbij in feite echt aan de orde is, namelijk het functioneren of beter het niet naar behoren functioneren van onze democratische besluitvorming op het hoogste niveau! En wel bij onze Regering en onze landelijke Politici!

Op onze mails kregen we vele reacties, ook vanuit de politiek. Maar de volgende reactie willen wij u in zijn geheel melden, omdat deze het gebrek aan ‘echte democratie’ zo goed samenvat!   “…..omdat eerlijkheid in de Politiek, opgelegd stem-gedrag voor Parlementariërs al te lang een vorm van besluitvorming zijn, waarin de zwijgende meerderheid van de Nederlanders zich niet meer kan vinden! Kennis, levens-ervaring maar vooral het “Geweten als Kompas” zou de uitkomst van vele recente besluiten anders hebben doen zijn! Ondanks dat wij als basis al een mooie en goede democratie in Nederland hebben!…….”

Wij willen hieraan nog toevoegen: “Money is the Road to all Evil!” en alleen eerlijke en echte politiek kan de wetten en voorwaarden scheppen waar wij allen in persoon ons aan dienen te houden! Want u en wij voelen allen een neiging naar egoïsme – hoe ook door ons gerechtvaardigd – versus de belangen in feite van alle minder bedeelde mede-burgers in de wereld om ons heen.

Als u het met de stelling eens is dat de Politiek nu eens de rug recht moet houden en moet terugkomen op de volledige intrekking van de Dividend belasting uit het Regeerakkoord, druk dan op de blauwe button hieronder:

Wat vindt u? Laat uw stem horen!

In de uitzending van Eva Jinek van 18 Juni namen Jesse Klaver en Lilian Marijnissen hiertoe al het voortouw, om vanuit de politiek de rug weer te willen gaan rechten en de eerlijkheid daarin te willen gaan terugbrengen! En nu eerst is duidelijk geworden dat de rulings vanuit de Belastingdienst al vele jaren plaatsvinden! Met alle mogelijke consequenties voor “het nu zo door Shell verheerlijkte belang voor onze werkgelegenheid en hun eigen politieke correctheid!”.

Om eindelijk weer eens eerlijke antwoorden vanuit de landelijke politiek te verkrijgen, die mede in het belang van ons eigen Sociale Europa zijn. Onze EU versus de andere grootmachten, ons Europa dat zo van belang is voor onze bredere veiligheid en sinds de Franse Revolutie  gestoeld op een mengvorm van kapitalisme, socialisme en een tot nu nog niet goed uitgevoerde vorm van communisme.

Met dank voor uw reacties om mede uw schouders onder onze initiatieven te zetten !

Het Now! team,
Ben, Tjeerd, Jelle, Liesbeth en vele anderen

www.betterworldnow.nl (Anbi) Rek.nr. NL61.TRIO.0390.5319.01

Als u onze actie belangrijk vindt, verspreid deze dan zo spoedig mogelijk binnen uw netwerk!
Deel op Facebook
Deel op Twitter
Stuur dit bericht door

Politici moeten de burger vertegenwoordigen!

Aan onze Achterban alsook de leden van de Tweede Kamer

Beste Mede-Nederlanders!

Now! denkt vanuit het respect voor de 4 P’s (People, Planet, Profit/Ondernemerschap en Pneuma/Spiritualiteit en Mede-Menselijkheid) na over de toekomst van ons Land in samenhang met de ons omringende wereld.  In het bijzonder nu over het functioneren van onze Democratie, die heden ten dage met name door ons Kabinet, de Ondersteunende Partijen en hun Politici tot stand komt. Dus hebben wij het over de VVD, het CDA, de CHU en D66 !  En dan generen wij ons behoorlijk – ook namens de zwijgende meerderheid in het land  – denken wij – en dus van ons allen als wij zien wat wij dagelijks aan onwaarachtigheden gepresenteerd krijgen!

Onze Mailings in 2017 gingen over vooreerst onze stellingname, dat wij tegen Vijandelijke Overnames waren, zoals die speelde bij Akzo Nobel in het voorjaar met ons advies aan de Tweede Kamer om onze wetgeving daarin te bespoedigen of voorwaarden daarbij vanuit de Overheid te gaan stellen. Wij zijn blij dat kort geleden de Intentie vanuit het Kabinet werd uitgesproken dat het Nederlands belang behalve dat van de (veelal) Angelsaksische Aandeelhouders vanaf nu vorm gaat krijgen! Een compliment is van hieruit op zijn plaats voor het Kabinet. Van de betreffende CDA-Minister maar ook van Premier Rutte zelf!

Onze Najaarsmailing 2017 handelde al over die onmogelijke Dividend Belasting Verlaging tot zelfs 0 om opnieuw de Angelsaksen en hun aandeelhouders te behagen, tot zelfs een bedrag van 1,4 miljard per jaar. Om maar bedrijven naar ons land te kunnen aantrekken – waarvoor we inmiddels niet eens het personeel meer hebben en ondanks dat de EU hierop fel tegen is als zoveelste vorm van ons land als Belasting Paradijs ! – en argumenten over het behoud van Unilever, Shell en anderen! Terwijl de meeste grote bedrijven naar aanleiding van de Brexit toch liever ervoor kiezen om solidair met de EU te zijn, zich daarom in de EU te vestigen, en niet meer in de U.K.! Want het EU-hemd is toch nader de UK-rok !

Onze boodschap aan de 2e Kamer werd door twee-derde van hen gelezen en enkelen reageerden zelfs persoonlijk !

De Stichting Now! Foundation(New Options for the World en wel NU!) wil een correcte vertegenwoordiging van nu af vanuit vooreerst de landelijke Politiek en dat in naam van ons als burgers van Nederland . Als u het daarmee eens bent,
maak dat dan hierbij aan ons kenbaar in onderstaand formulier.  Met als onze aanbeveling dat geen Politieke Landelijke Besluiten meer mogen worden genomen, die niet democratisch worden ingegeven! 

Wij hebben enkele concrete opties op het oog om de Politiek op alle Niveaux (Gemeentelijk, Provinciaal én Landelijk) dichter bij de burgers van Nederland te brengen, en staan daartoe – onder behoud van onze onafhankelijkheid – open voor Politieke Partijen, die hiertoe met ons in overleg willen gaan.

Over het resultaat van deze mailing houden wij u natuurlijk weer op de hoogte!

Het Team van Now!,
Ben, Jelle, Tjeerd, Liesbeth, Dick en alle anderen.

Nederland wordt stelselmatige ontduiker van belastingen

Beste leden en sympathisanten van Now!,

Dat Nederland steeds meer een belastingparadijs wordt, heeft deze week ook gezorgd voor opgeheven wenkbrauwen in Brussel. Ons land ontwikkelt zich nu steeds meer tot stelselmatige ontduiker van belastingen. Dat zijn gelden, die de andere EU-landen alsook ontwikkelingslanden toekomen! En dat daarover heel veel irritatie in de EU bestaat, lijdt geen twijfel.

Met de mond belijdt het kabinet enerzijds wél het dat we dit al inperken, maar met de daad gaan we allen maar voort op deze heilloze weg! Het kabinet spreekt dus met twee monden!  Eigenlijk zouden wij de Nederlanders moeten oproepen, dat in feite het Kabinet zijn Regeer-akkoord op korte termijn daarover dient te herzien! Spontaan daartoe gesteund door ons als weldenkende burgers van Nederland! Ja in feite zou hierover een Motie van Wantrouwen dienen te worden ingediend ! Want dat kan zo niet langer!

En dit alles onder leiding van Marc Rutte, die beter zou moeten weten!! Want ook het vorige Kabinet maakte zich hieraan onder zijn leiding al schuldig, en nu opnieuw in het Nieuwe Kabinet met de opheffing van de dividend-belasting!

Ja, in feite is niet te begrijpen hoe het CDA, D66 en de ChristenUnie met deze niet te verklaren move van de VVD hebben kunnen instemmen! Ten koste van de 1,4 miljard voor bijvoorbeeld Onderwijs! En dat Jesse Klaver van Groen Links voor dit soort moves bedankte!

Wij zouden daarom voorstander zijn voor een stemming in de Tweede Kamer hierover in persoonlijke vrijheid dus óók voor de leden van de regeringsfracties, ieder aansprekende op zijn inzicht én persoonlijk geweten! Want dat is pas echte democratie!

Kort geleden hebben wij een mail rondgestuurd met het verzoek een petitie te tekenen tegen de afschaffing van de dividend-belasting. Hieronder sturen we die mail nog een keer. Laat ook horen dat we van ons land geen bananen-republiek willen maken en teken onze petitie.

Teken hier onze petitie!

Johan de Groot

Opleidingen

Geneeskunde K.Ia

NOIB-Nyenrode (afstudeeropdracht: Deutschland und die EWG)

Bedrijfsrecht

1egraads bevoegdheden in TPB (Theoretische & Praktische Beroepsvorming) en Informatica, Informatieanalyse

Vakdiploma’s Grafische Industrie, Reclame en Horeca

Ervaring

Technical Sales Service (TSS) Manager bij een joint venture van AKZO en Goodrich, hierbij werd ik betrokken bij de ontwikkeling van synthetische rubber en vervolgens wereldwijd belast met het geven van technische adviezen en aftersales activiteiten met betrekking tot verwerking en toepassing van deze rubbercompounds.

Dir. Nederlands Efficiency Centrum BV, een bedrijf dat adviseert in organisatorische en logistieke efficiëntie.

Dir. Eig. Bedrijfseconomisch Advies Centrum (ECON).

Docent Informatica en informatieanalyse aan het Hoger Economisch en Administratief Onderwijs (HEAO).

Dir.Eig. Concern met meerdere drukkerijen/reclamebureaus (RIJO BV).

Dir.Eig. Opleidingsinstituut De Groot: managementtrainingen, secretariële en administratieve opleidingen.

Dir. Eig. EFB Holding B.V.: Managementdiensten.

Dir.Eig. COS BV: non-profit Payroll, eventuele winsten zijn bestemd voor werklozenprojecten, begeleiding naar werk, om-/bijscholingen.

De laatste 15 jaar o.a. via CWI (UWV), SZW, bedrijven en brancheorganisaties betrokken bij nationale en internationale arbeidsvoorziening in het kader van de Wet Werk en Bijstand(WWB), Levenlang leren(LLL), ontslagrecht, flexicurity(Strategie van Lissabon) in samenhang met de Universele Rechten van de Mens(UVRM).

U kunt mij bereiken per mail op J.deGroot@noib.Nyenrode.nl of telefonisch op 06-51227413.

Jelle van der Meer

Kernwoorden: creatief, optimist, internationaal, vrijdenker, intuïtie voor nieuwe ontwikkelingen, humor, relativering, maatschappelijk betrokken.

Zakelijk – want er moest toch geld verdiend worden met brood op de plank voor vrouw en kinderen, was Jelle – na het behalen van zijn Nyenrode-diploma in 1958 – betrokken in marketing en sales(bij P&G; in Geneve, de Belgische Limburg en in Brussel) en daarna actief in staf-en vervolgens management-functies in Hilversum, Madrid, Gouda, Rijswijk, Brussel en opnieuw in Spanje: Malaga en Velp bij Arnhem, waar hij nog steeds woonachtig is.

Sociaal, echter – als twintiger in de jaren ’60 – met een sterk sociaal maatschappelijke instelling volgde hij de uitvindingen al oa om van zout water zoet water te maken op basis van de toen pas bekende principes, die van nieuwe vormen vanenergie-opwekking, en op vele andere terreinen, om in de bredere bouw betrokkenheid te verkrijgen bij mogelijke turnkey projekten vanuit Nederland.en dat vanuit zijn latere werkgevers Nederhorst en de Hollandse Beton. Echter het getij (en de opdrachten) zaten in die periode vanuit de Wereldbank tegen!
NB: was in 1957 tijdelijk assistent van Robert Schumann tijdens diens 1 weeks-verblijf in Nederland; Schuman wist toen ook nog niet welke gevolgen zijn initiatief met de EGKS voor Europa en de EU zou hebben!

Was in de jaren ’70 maatschappelijk actief vanuit JCI, de Juniorkamers in Nederland (in 1972 daarvan landelijk voorzitter) en in 1974 oprichter van SIN, Stichting Interservice Nederland (Rotary, Lions etc.) en initiatiefnemer tot het SIN-Congres “Grenzen aan de Groei?” ook in 1974 – samen met de Club van Rome nederland) en vanaf 1978 tot 1986 Voorzitter van SIN.

Vanaf 1978 lid van de Werkgroep Donorwerving namens Lions Nederland, later omgezet in de Stichting Donorwerving alsook het huidige Donor-register In Nederland. In 1981 werd in Hilversum het Interservice Congres D-DAY DONORDAG daartoe georganiseerd.

Organisator in 1986 van het Blindheidscongres in het Congresgebouw in Den Haag voor de St. Blindheidsbestrijding in Ontwikkelings-Landen.

Vanaf 1980 tot 1998 voorzitter van een 4-tal Nationale Chipcard en vervolgens Nationale Electronisch Medisch Dossier EMD Congressen vanuit de Stichting Medidata te Woerden, de voorloper van het latere -door het Ministerie van Volksgezondheid grfinancierde – NICTIZ. Nog steeds een actueel onderwerp binnen de gezondheidszorg van Nederland.

Vanaf 1980 tot 1992 betrokkenheid bij het Nationaal Revalidatie Fonds te Utrecht en Bunnik.

Met de oprichting van de Stichting Better World Now!, sluit zich het net en komen de levenscirkels bij Jelle – nu 75 – weer bij-een, zoals bij zijn intiatief tot instelling van een Better World Award binnen JCI nu 40 jaar geleden voor beste derde-wereld-projekt, visies over een rechtvaardiger opzet voor vennootschappen (nog steeds actueel), vernieuwingen bij het huidige Beurzen-systeem, systematische creatie van werkgelegenheid in gebieden, waar dit nodig is, herinvoering van een soort sociale dienstplicht in landen,alles samenkomend en het huidige Now! Initiatief, om daarover de dialoog met elkaar aan te gaan.

U kunt mij bereiken per mail op jr.van.der.meer@hccnet.nl of telefonisch op 026-3617473.

OPROEP: Teken tegen de uitverkoop van Nederland

Dit is een bericht aan alle burgers van Nederland, met welke achtergrond dan ook, die met ons bezorgd zijn voor de wereld van onze kinderen.

Dit is een bericht aan burgers die zelf ook een stem en inbreng willen hebben.

Beste mensen,

Wij zijn allemaal zelfstandige individuen en burgers. Dankzij internet is het voor ons allemaal mogelijk om te kunnen meedenken over de toekomst van Nederland en onze wereld! We kunnen meedenken over de dingen die voor ons allemaal van belang zijn. En we kunnen vanuit onze samenleving duidelijk maken wat we willen aan de ‘decision makers’ van nu. Dat is wat we willen met onze stichting NOW!

Deze stichting heeft geen belangen bij welk bedrijf of partij dan ook. We hebben het opgericht om de discussie met alle burgers aan te gaan over thema’s die nu spelen. Inkomen en werk zijn bijvoorbeeld belangrijke onderwerpen.

Zo zijn wij bezorgd over de mogelijke verdwijning van grote bedrijven uit Nederland. Daarmee verdwijnen niet alleen banen, maar ook kennis en de sociale infrastructuur! Wij moeten ons als burgers uitspreken over dat de rol van aandeelhouders minder dominant mag zijn.

Dit speelt nu bij twee grote Nederlandse multinationals die in de gevaren-zone zitten!
Bij Unilever. Vijandige overnamepogingen door het Amerikaanse Kraft Heinz dwingen het bedrijf in Nederland afscheid te nemen van zijn margarine- en andere divisies. De gevolgen van deze agressieve aandeelhouders zijn zorgwekkend. Juist nu is CEO Paul Polman bezield bezig om van zijn groep een maatschappelijk verantwoorde onderneming te maken! Raken we dat nu weer kwijt?
Bij Akzo Nobel, dat door concurrent PPG uit Pittsburgh (VS) met een vijandige overname wordt geconfronteerd. Op de achtergrond speelt het Hedgefonds Elliott (VS) met aan het hoofd Paul Singer, die over tientallen miljarden al beschikt om de huidige aandeelhouders – 70 procent van de aandelen is in Angelsaksische handen – meer dan tevreden te stellen. Het dreigt dat overname door inbreng van de daarvoor gemaakte schulden vrijwel zeker ook nog eens daarna ten laste van Akzo-bedrijven zelf zullen komen! Research-centra in Arnhem, Sassenheim en Hengelo zullen dan vrijwel zeker naar Pittsburgh verplaatst zullen worden.
President-Commissaris Antony Burgmans is op de bres gesprongen voor AkzoNobel. Daarom ligt hij nu onder vuur vanuit de VS. Paul Singer eist zijn aftreden! En dat laten we niet gebeuren!

ALS U MET ONS VAN MENING BENT, DAT DAT NIET MAG GEBEUREN, LAAT DAN HIER UW STEM HOREN!
WIJ ZULLEN ERVOOR ZORGEN DAT ALLE VAN U ONTVANGEN STEMMEN ZULLEN MEEWEGEN OM DEZE VOOR NEDERLAND NEGATIEVE ONTWIKKELING TEGEN TE GAAN!

Kunt u het zich nog herinneren? Enkele jaren terug verdween bij Organon in Oss een eeuw aan medische kennis. En waarom? Omdat buitenlandse aandeelhouders dat wilden. Dat mag niet nog een tweede maal gebeuren!

Op 1 juni volgt voor het doordrukken van een overname opnieuw een bod op Akzo! Met uw stem als Nederlands Burger willen wij daar met u gaan dwars voor gaan liggen. En dan kunt u met uw stem een negatieve ontwikkeling voor onze BV Nederland voorkomen!

Met dank voor uw/jullie reactie,
en vriendelijke groet,

het Now! team,

Jelle, Ben, Tjeerd, Liesbeth, Johan, Dick, Maarten, Arjen, Jan-Volkert en alle anderen

www.betterworldnow.nl (Anbi) Rek.nr. NL61.TRIO.0390.5319.01

NB1. Now! is doende om in Nederland een – nu nog niet bestaand – Onafhankelijk Burger Platform/Centrum BPC – voor de aanpak van dit soort zaken vanuit het belang van ons als burgers op te richten. Wij houden jullie/u daarover op de hoogte!

NB2. Als u onze actie belangrijk vindt, verspreid deze dan zo spoedig mogelijk binnen uw netwerk!

NOW: onafhankelijk Burgerplatform!

Now! is doende om in Nederland een – nu nog niet bestaand – Onafhankelijk Burger Platform/Centrum BPC – voor de aanpak van dit soort zaken vanuit het belang van ons als burgers op te richten. Wij houden jullie/u daarover op de hoogte!

De kosten van Now! zijn tot nu door het Bestuur zelf + enkele goede Gevers opgebracht. Nu wij zijn overgegaan tot een bemand Secretariaat (Ben Schattenberg (41), die daarmee een risico neemt (!) maar wél getrouwd is en kinderen heeft, dus ook een inkomen moet krijgen). Als u het hiermee eens bent, ons Now! Initiatief positief beoordeelt, dan ontvangen wij graag Uw gift op het hierboven vermelde rekeningnummer. Bij voorbaat dank!

Als u onze actie belangrijk vindt, verspreid deze dan zo spoedig mogelijk binnen uw netwerk!