ANBI rapportage

1.
Naam, adres en datum van oprichting
Stichting Better World Now, gevestigd te 6823AA Arnhem, Monnikensteeg 1-68 werd opgericht op 25 augustus en bij de KvK ingeschreven op 26 augustus 2011, SBI Code 93145.
2.
Doelstelling & Activiteiten als volgens de inschrijving bij de KvK.
Het opzetten van publieks internet fora ter verkrijging van de zo noodzakelijke dialoog op economische, financiële, sociale en spirituele thema’s tussen wetenschappers, ondernemers en burgers in deze wereld, dit aan de hand van de criteria van de 4P’s (respect voor people, planet, profit en pneuma), met aanreiking alsook de concrete uitvoering van mogelijke oplossingen hiervoor. Met de start van deze dialoog vanuit Nederland. Vervolgens het houden van samenkomsten per thema, het adviseren op deze thema’s of onderwerpen en het uitvoeren van projecten.
3.
Registratie bij de belastingdienst, bank
RSIN Fiscaal nr 850872601; de Stichting staat bij de Belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut beogende Instelling (ANBI) Bankrekening: NL61 TRIO 0390 5319 01, bij Triodos Bank te Zeist
4.
Bestuur
Jelle.R. van der Meer,vz, te Arnhem; Arjen Heinen MSc. te Bunschoten.(toegetreden per 1.3.2012) In 2013 is toegetreden Dr Antony P.de Bree te Oegstgeest als vice-vz. Op 1.12.2014 is Jan-Volkert Meuldijk te Breda toegetreden.
5.
Beleidsplan
De Stichting, die naar buiten treedt onder de naam Now! ofwel het Now! Initiatief wil maatschappelijk belangrijke thema’s voor discussie aan de orde stellen via de Nieuwe Media, Symposia alsook met Projecten. Projecten die voorwaarden scheppend zijn voor ons aller toekomst. Op basis van een dialoog daarover tussen wetenschappers, ondernemers, bedrijven, instellingen en met name met ons als weldenkende burgers. De discussies worden gevoerd aan de hand van de Criteria van de 4 hiervoor al genoemde P’s (respect voor people, planet, profit (Multi-stakeholders/Sociaal Ondernemerschap/MVO), en Pneuma (Menselijkheid en Bezieling).
Vanaf 2015 zet NOW! zich met zijn bestaande netwerk ook in voor toepassing van digitaal Geld en het gebruik van software, die vanuit Nederland is ontwikkeld, voor Projecten in de hele wereld, software die wezenlijk koopkracht bevordert. Nu voor uitvoering in Nederland. Deze software werd vanuit Nederland al uitgetest aan de hand van meer dan 100 projecten met name in Midden en Zuid-Amerika maar ook in de EU en Azië. In 2014 verkreeg het de Wereldprijs van de Internationale E-Pay Industrie uit handen van Bill Gates.
6.
Beloningsbeleid

De Bestuursleden dragen de eigen kosten en de overige directe kosten van de Stichting door middel van giften. In de doelstelling is ook het werven van financiele middelen opgenomen.
7.
Jaarlijkse financiële rapportages
In het verslagjaar kwam het bestuur 8 maal bijeen op de vaste vergaderplek, tw op de Campus van Nyenrode Business Universiteit NBU te Breukelen. Enkele bestuursleden hebben banden met de NBU en Breukelen is centraal in Nederland gelegen voor dit overleg. Inhoudelijk staan de behandelde Onderwerpen vermeld in zowel ons beleidsplan/2013-2018 (zie onder dit Kopje) alsook hierboven ad 5 bij het Beleidsplan. Besloten werd om ons eerste Symposium in 2012 op de website te blijven vermelden, zij het in geactualiseerde en aangepaste vorm. Inleiders waren toen op het thema “Euro, waarheen?” Prof. Herman Wijffels, de Internationaal Econoom en oud ABN-AMRO bestuurder Sander Tideman. Vanuit de discussie-Nota van Now! werden toen (zeker controversiële) stellingen en mogelijke oplossingen aangereikt om het algemeen vertrouwen in banken en beurzen te kunnen herstellen. Nog steeds actueel en niet tegengesproken.
Financiële verantwoording over het boekjaar 2014
Met het beginsaldo van 569 euro per 1.1.013, de ontvangst van 300 euro aan giften en het totaal aan kosten van 499 euro, inclusief bank-kosten, werd het eindsaldo in dit boekjaar 370 euro. Door de bestuursleden werden geen kosten gedeclareerd.
8.
Verslag over de boekjaren 2015-2019
Financiële verantwoording 2015: Met het beginsaldo van 370 euro, bedroegen de kosten in totaal 223 euro en was het eindsaldo 147 euro.                        Financiële verantwoording 2016: Met het beginsaldo van 147 euro, bedroegen de kosten 123 euro, de baten (giften) 1600 euro, en het eindsaldo 1624 euro.
Financiële verantwoording 2017: Met het beginsaldo van 1624 euro bedroegen de kosten 299 euro, de baten (giften) 100 euro, en het eindsaldo 1425 euro.
Financiële verantwoording 2018: Met het beginsaldo van 1425 euro bedroegen de kosten 131 euro, de baten (giften) 100 euro, en het eindsaldo 1.394 euro.
Financiële verantwoording 2019: Met het beginsaldo  van 1.394.- Euro bedroegen de Bank-kosten in 2019 : 142.- Euro en de kosten van de website en de mailings 729.- Euro. En werd 100.- Euro ontvangen, waardoor het eind-saldo op 31 December 2019 Euro  627.- bedroeg