coronavirus

Corona: also a chance to make a better world?

Dear people,

These are strange days. Possibly you are compelled to stay at home. You might not be allowed to welcome visitors. Perhaps you are concerned about the health of the people you love. And of course you might fear to get ill yourself… Of course we understand all that very well. In these hard times we’re sure to wish everybody lots of strength.

Our non-governmental organization Better World NOW tries te make the world a little bit better by ‘thinking different and in a new way’. We do this by thinking up those solutions which improve societies. We to this together with everyone who is open for this: scolars, entrepreneurs, politicians and above all the citizens like you and us. We will convert the world problems which are coming to us into new opportunities and developments. And we will seize these opportunities.

One of these is the worldwide Corona Virus! The Netherlands, under capable leadership of Prime Minister Marc Rutte has been developing during the previous weeks into a close team fighting the virus. We did this in good cooperation with all stakeholders to bounce the danger of the pandemy for each of us. Medicals and other scientist contributed did all this with care for all groups of victims: those who have been struck by the virus, but also those whose income have been struck, for example entrepreneurs who are often compelled to close down temporarely.
 
From NOW! (New Options for the World) we think that the following items are of interest in the close future for the well-being without stress:

 1. Safety of life, health, existence and income in the Netherlands, the European Union, Europe and our responsability for the world outside Europe.
 2. The reaching of the climate goals of 2050
 3. Relieving stress by institution of a basic income in particular and a new way of association with each other.
 4. Improvements in our current democracy in the Netherlands, Europe and the USA; in fact there are much appereances of anti-democracy.
 5. Addition of the factor ‘Civic participation’ from now and new continuity of and for companies.
 6. Enhancement of the role of ‘Leadership and Cooperation’ in Europe and the rest of the world, our ‘Global Village’.
 7. Another role for (digital) money as a way of trading in the world: an aggrandisement of the amount of money, but with oversight on inflation.
 8. A closedown for speculation by a plan B for the stock exchanges, so the capital can benefit care and welbeing.
 9. Finding together solutions for the current EU-refugees- and unimploymentproblem. The is work enough in the world for generations.
 10. Fill up by yourself… Your vision on..?

About all those items we have been thinking within NOW! And for some of those we found possible solutions yet. Some of them ‘out of the box’. Do you join us in these discussions? With your contribution you can help changing your country, Europe and the world. Or you van lead one of these discussions as a moderator! You van use simple words to make your point well. Flexible and vigourously! In that case we would love to hear from you!

Looking forward to that and with kind regards,

On behalf of the NOW!-team,

Jelle van der Meer

coronavirus

CORONA IS OOK EEN KANS IN DE WERELD TEN GOEDE: HOE GAAN WE DAT BEGELEIDEN?

Arnhem, maart 2020
Beste mensen,

Het zijn vreemde dagen. Misschien zit u wel noodgedwongen thuis, terwijl u geen bezoek kunt ontvangen. Misschien maakt u zich wel zorgen over hoe het straks gaat met uw naasten. En misschien bent u wel bang om zelf ziek te worden… Dat begrijpen we natuurlijk heel goed. In deze moeilijke tijd wensen wij iedereen dan ook heel veel sterkte.
 
Zoals iedereen nu wel weet, tracht ons NOW! door ‘nieuw en anders denken’ de wereld een beetje mooier te maken! Door met een-ieder, die daarvoor open staat, – wetenschapper, ondernemer, politicus en met name de burgers zoals u en wij – die oplossingen te bedenken, die onze samenleving in Nederland, maar ook binnen Europa en zo mogelijk ook in de rest van de Wereld ten goede kunnen veranderen. En meestal door Wereld-problemen, die nu op ons afkomen, om te zetten in nieuwe mogelijkheden én ontwikkelingen ten goede ! En daarmee deze kansen ook te benutten!
 
Zoals nu door toedoen van het wereldwijde Corona Virus! Nederland ontwikkelde zich in de afgelopen weken onder de bekwame leiding van Mark Rutte tot een hecht team om dit virus te gaan bestrijden. In goed samenspel met alle betrokkenen om het gevaar van de Pandemie voor ieder van ons te keren! Door toedoen van de medische en andere wetenschappers met de zorg voor alle groepen gedupeerden: de door het virus maar ook allen die in hun inkomen worden getroffen en de ondernemers, die nu tijdelijk vaak moeten sluiten!
 
Vanuit NOW! (New Options for the World) denken wij dat nu de volgende zaken voor ons welzijn zonder stress in de nabije toekomst van belang zijn:
1. * Veiligheid van leven, gezondheid, bestaan en Inkomen in Nederland, binnen de EU, Europa én onze verantwoordelijkheid voor daarbuiten !
2. * Het halen van de klimaatdoelstellingen 2050 in Nederland en in de wereld;
3. * Vermindering van stress door met name de instelling van een Basis Inkomen en een nieuwe wijze van omgaan met elkaar;
4. * Verbeteringen in onze huidige democratie in Nederland, Europa en  de USA; in feite nu veelal vormen van ‘anti-democratie’!
4. * toevoeging van de factor ‘Maatschappelijke Betrokkenheid’ vanaf nu en nieuwe continuïteit van/voor ondernemingen;
5. * Versterking van de rol van het ‘Leiderschap en Samenwerking’ in  Europa alsook van en in de Wereld, ons ‘Global Village’ !
6. * Een andere Rol voor (Digitaal) Geld als ruilmiddel in de wereld: verruiming van de geld-hoeveelheid maar mét toezicht op inflatie;
7. * Samen oplossingen zoeken voor het huidige  EU-Vluchtelingen + Werkeloosheids Probleem; Werk is er voldoende in de Wereld voor generaties!
8. * Opheffing van Speculatie in de wereld door een Plan B. voor de Beurzen, waardoor dit kapitaal weer ten goede kan komen aan ‘ Zorg en Ondernemen’!
9. * Door u zelf in te vullen…..Uw Visie op…..?
 
Over al deze zaken hebben wij binnen NOW!  nagedacht en voor een aantal hebben wij al mogelijke Oplossingen uitgedacht, sommige van hen ‘out-of-the-box’! Doet u met ons mee in deze discussies? U kunt met uw inbreng en kennis Nederland, Europa en de Wereld mee helpen veranderen! Of als Moderator deze discussies op één van de gebieden gaan leiden. Met gebruik van eenvoudige woorden om goed uw punt te maken. Flexibel en doortastend. Graag horen wij dan van U !
 
Daarnaar uitziende en met vriendelijke groet,
Namens het NOW!-team,
 
Jelle van der Meer, voorzitter
Geld

We zeggen het nog één keer: STOP AFSCHAFFING DIVIDENDBELASTING

Sinds een Jaar nu is Now! – als stem van de ‘zwijgende meerderheid van de Nederlandse Burgers’ – doende ons land ervan bewust te maken dat de verlaging van de van de al te lage 15 procent dividend-belasting tot 0 eenvoudig niet kan en mag plaatsvinden. De argumenten, die de Coalitie hanteert, zijn oh zo zwak en de verhuizing van Shell en Unilever naar elders is in feite niet echt aan de orde, mede gezien de aanstaande Brexit! Behalve het MKB van Jacco Vonhof is ook de Vereniging van Effectenbezitters is tegen, omdat voor hen heel andere fundamenten belangrijk zijn.

Maar het ergste is dat Nederland zich met de verlaging opstelt tegen het bredere belang van het Verenigd Europa/EU ! Waarvan het hemd (de huidige EU-staten met voortgaande Dividend-belastingen van 20 á 25 procent – daar ook nodig ter financiering van Zorg, Onderwijs etc. zoals dichtbij in Duitsland en Frankrijk) toch zwaarder voor Nederland binnen de EU zou moeten wegen dan de rok (het UK – Verenigd Koninkrijk -, dat nu verwikkeld is in haar en ook voor ons zo onfortuinlijke Brexit)!

Meer lezen

De landelijke politiek versus de zwijgende meerderheid

‘Ruttes recente liefdesverklaring voor de EU in Straatsburg’ versus ‘Ruttes verraad aan de EU-zaak bij afschaffing van de toch al lage dividend-belasting van 15% tot 0, die schadelijk is voor de meeste EU-landen, die dit geld ter bestrijding van sociale doelen nodig hebben en gemiddeld nu 25 % heffen. Boven op de vele Belasting-Rulings – nu weer bij Shell. NL: dé  Bananenrepubliek van de EU!”

Arnhem, 21 Juni 2018

Aan de ‘Zwijgende Meerderheid’ van ons Nederlanders in casu onze Achterban,
Aan de Regering en aan de Leden van de Tweede en de Eerste Kamer,

 • Voorjaar 2017 luidden wij namens u de noodklok over de dominantie van veelal Angelsaksische Aandeelhouders en Hedgefunds. Die diende te worden ingeperkt ten gunste van de belangen van de vele overige stakeholders. Ook steunden wij het verzet tegen de pogingen tot vijandige Overname van AKZO-NOBEL. En strandden deze pogingen mede door de inzet van Antony Burgmans.
 • Najaar (November) 2017  luidden wij opnieuw de noodklok door ons als Now! te verzetten tegen de Afschaffing van de Dividend-belasting, die plotseling in het Regeer-akkoord stond en ons 1,4 miljard euro per jaar zou gaan kosten als cadeau voor veelal US- en UK-aandeelhouders, ten nadele van de mogelijke verbeteringen in het Onderwijs, Zorg en andere sectoren!
 • Voorjaar in April 2018 benaderden wij u allen opnieuw met het thema, dat hierbij in feite echt aan de orde is, namelijk het functioneren of beter het niet naar behoren functioneren van onze democratische besluitvorming op het hoogste niveau! En wel bij onze Regering en onze landelijke Politici!

Op onze mails kregen we vele reacties, ook vanuit de politiek. Maar de volgende reactie willen wij u in zijn geheel melden, omdat deze het gebrek aan ‘echte democratie’ zo goed samenvat!   “…..omdat eerlijkheid in de Politiek, opgelegd stem-gedrag voor Parlementariërs al te lang een vorm van besluitvorming zijn, waarin de zwijgende meerderheid van de Nederlanders zich niet meer kan vinden! Kennis, levens-ervaring maar vooral het “Geweten als Kompas” zou de uitkomst van vele recente besluiten anders hebben doen zijn! Ondanks dat wij als basis al een mooie en goede democratie in Nederland hebben!…….”

Wij willen hieraan nog toevoegen: “Money is the Road to all Evil!” en alleen eerlijke en echte politiek kan de wetten en voorwaarden scheppen waar wij allen in persoon ons aan dienen te houden! Want u en wij voelen allen een neiging naar egoïsme – hoe ook door ons gerechtvaardigd – versus de belangen in feite van alle minder bedeelde mede-burgers in de wereld om ons heen.

Als u het met de stelling eens is dat de Politiek nu eens de rug recht moet houden en moet terugkomen op de volledige intrekking van de Dividend belasting uit het Regeerakkoord, druk dan op de blauwe button hieronder:

Wat vindt u? Laat uw stem horen!

In de uitzending van Eva Jinek van 18 Juni namen Jesse Klaver en Lilian Marijnissen hiertoe al het voortouw, om vanuit de politiek de rug weer te willen gaan rechten en de eerlijkheid daarin te willen gaan terugbrengen! En nu eerst is duidelijk geworden dat de rulings vanuit de Belastingdienst al vele jaren plaatsvinden! Met alle mogelijke consequenties voor “het nu zo door Shell verheerlijkte belang voor onze werkgelegenheid en hun eigen politieke correctheid!”.

Om eindelijk weer eens eerlijke antwoorden vanuit de landelijke politiek te verkrijgen, die mede in het belang van ons eigen Sociale Europa zijn. Onze EU versus de andere grootmachten, ons Europa dat zo van belang is voor onze bredere veiligheid en sinds de Franse Revolutie  gestoeld op een mengvorm van kapitalisme, socialisme en een tot nu nog niet goed uitgevoerde vorm van communisme.

Met dank voor uw reacties om mede uw schouders onder onze initiatieven te zetten !

Het Now! team,
Ben, Tjeerd, Jelle, Liesbeth en vele anderen

www.betterworldnow.nl (Anbi) Rek.nr. NL61.TRIO.0390.5319.01

Als u onze actie belangrijk vindt, verspreid deze dan zo spoedig mogelijk binnen uw netwerk!
Deel op Facebook
Deel op Twitter
Stuur dit bericht door

Tweede Kamer

Politici moeten de burger vertegenwoordigen!

Aan onze Achterban alsook de leden van de Tweede Kamer

Beste Mede-Nederlanders!

Now! denkt vanuit het respect voor de 4 P’s (People, Planet, Profit/Ondernemerschap en Pneuma/Spiritualiteit en Mede-Menselijkheid) na over de toekomst van ons Land in samenhang met de ons omringende wereld.  In het bijzonder nu over het functioneren van onze Democratie, die heden ten dage met name door ons Kabinet, de Ondersteunende Partijen en hun Politici tot stand komt. Dus hebben wij het over de VVD, het CDA, de CHU en D66 !  En dan generen wij ons behoorlijk – ook namens de zwijgende meerderheid in het land  – denken wij – en dus van ons allen als wij zien wat wij dagelijks aan onwaarachtigheden gepresenteerd krijgen!

Onze Mailings in 2017 gingen over vooreerst onze stellingname, dat wij tegen Vijandelijke Overnames waren, zoals die speelde bij Akzo Nobel in het voorjaar met ons advies aan de Tweede Kamer om onze wetgeving daarin te bespoedigen of voorwaarden daarbij vanuit de Overheid te gaan stellen. Wij zijn blij dat kort geleden de Intentie vanuit het Kabinet werd uitgesproken dat het Nederlands belang behalve dat van de (veelal) Angelsaksische Aandeelhouders vanaf nu vorm gaat krijgen! Een compliment is van hieruit op zijn plaats voor het Kabinet. Van de betreffende CDA-Minister maar ook van Premier Rutte zelf!

Onze Najaarsmailing 2017 handelde al over die onmogelijke Dividend Belasting Verlaging tot zelfs 0 om opnieuw de Angelsaksen en hun aandeelhouders te behagen, tot zelfs een bedrag van 1,4 miljard per jaar. Om maar bedrijven naar ons land te kunnen aantrekken – waarvoor we inmiddels niet eens het personeel meer hebben en ondanks dat de EU hierop fel tegen is als zoveelste vorm van ons land als Belasting Paradijs ! – en argumenten over het behoud van Unilever, Shell en anderen! Terwijl de meeste grote bedrijven naar aanleiding van de Brexit toch liever ervoor kiezen om solidair met de EU te zijn, zich daarom in de EU te vestigen, en niet meer in de U.K.! Want het EU-hemd is toch nader de UK-rok !

Onze boodschap aan de 2e Kamer werd door twee-derde van hen gelezen en enkelen reageerden zelfs persoonlijk !

De Stichting Now! Foundation(New Options for the World en wel NU!) wil een correcte vertegenwoordiging van nu af vanuit vooreerst de landelijke Politiek en dat in naam van ons als burgers van Nederland . Als u het daarmee eens bent,
maak dat dan hierbij aan ons kenbaar in onderstaand formulier.  Met als onze aanbeveling dat geen Politieke Landelijke Besluiten meer mogen worden genomen, die niet democratisch worden ingegeven! 

Wij hebben enkele concrete opties op het oog om de Politiek op alle Niveaux (Gemeentelijk, Provinciaal én Landelijk) dichter bij de burgers van Nederland te brengen, en staan daartoe – onder behoud van onze onafhankelijkheid – open voor Politieke Partijen, die hiertoe met ons in overleg willen gaan.

Over het resultaat van deze mailing houden wij u natuurlijk weer op de hoogte!

Het Team van Now!,
Ben, Jelle, Tjeerd, Liesbeth, Dick en alle anderen.

Tweede Kamer

Nederland wordt stelselmatige ontduiker van belastingen

Beste leden en sympathisanten van Now!,

Dat Nederland steeds meer een belastingparadijs wordt, heeft deze week ook gezorgd voor opgeheven wenkbrauwen in Brussel. Ons land ontwikkelt zich nu steeds meer tot stelselmatige ontduiker van belastingen. Dat zijn gelden, die de andere EU-landen alsook ontwikkelingslanden toekomen! En dat daarover heel veel irritatie in de EU bestaat, lijdt geen twijfel.

Met de mond belijdt het kabinet enerzijds wél het dat we dit al inperken, maar met de daad gaan we allen maar voort op deze heilloze weg! Het kabinet spreekt dus met twee monden!  Eigenlijk zouden wij de Nederlanders moeten oproepen, dat in feite het Kabinet zijn Regeer-akkoord op korte termijn daarover dient te herzien! Spontaan daartoe gesteund door ons als weldenkende burgers van Nederland! Ja in feite zou hierover een Motie van Wantrouwen dienen te worden ingediend ! Want dat kan zo niet langer!

En dit alles onder leiding van Marc Rutte, die beter zou moeten weten!! Want ook het vorige Kabinet maakte zich hieraan onder zijn leiding al schuldig, en nu opnieuw in het Nieuwe Kabinet met de opheffing van de dividend-belasting!

Ja, in feite is niet te begrijpen hoe het CDA, D66 en de ChristenUnie met deze niet te verklaren move van de VVD hebben kunnen instemmen! Ten koste van de 1,4 miljard voor bijvoorbeeld Onderwijs! En dat Jesse Klaver van Groen Links voor dit soort moves bedankte!

Wij zouden daarom voorstander zijn voor een stemming in de Tweede Kamer hierover in persoonlijke vrijheid dus óók voor de leden van de regeringsfracties, ieder aansprekende op zijn inzicht én persoonlijk geweten! Want dat is pas echte democratie!

Kort geleden hebben wij een mail rondgestuurd met het verzoek een petitie te tekenen tegen de afschaffing van de dividend-belasting. Hieronder sturen we die mail nog een keer. Laat ook horen dat we van ons land geen bananen-republiek willen maken en teken onze petitie.

Teken hier onze petitie!

Johan de Groot

Opleidingen

Geneeskunde K.Ia

NOIB-Nyenrode (afstudeeropdracht: Deutschland und die EWG)

Bedrijfsrecht

1egraads bevoegdheden in TPB (Theoretische & Praktische Beroepsvorming) en Informatica, Informatieanalyse

Vakdiploma’s Grafische Industrie, Reclame en Horeca

Ervaring

Technical Sales Service (TSS) Manager bij een joint venture van AKZO en Goodrich, hierbij werd ik betrokken bij de ontwikkeling van synthetische rubber en vervolgens wereldwijd belast met het geven van technische adviezen en aftersales activiteiten met betrekking tot verwerking en toepassing van deze rubbercompounds.

Dir. Nederlands Efficiency Centrum BV, een bedrijf dat adviseert in organisatorische en logistieke efficiëntie.

Dir. Eig. Bedrijfseconomisch Advies Centrum (ECON).

Docent Informatica en informatieanalyse aan het Hoger Economisch en Administratief Onderwijs (HEAO).

Dir.Eig. Concern met meerdere drukkerijen/reclamebureaus (RIJO BV).

Dir.Eig. Opleidingsinstituut De Groot: managementtrainingen, secretariële en administratieve opleidingen.

Dir. Eig. EFB Holding B.V.: Managementdiensten.

Dir.Eig. COS BV: non-profit Payroll, eventuele winsten zijn bestemd voor werklozenprojecten, begeleiding naar werk, om-/bijscholingen.

De laatste 15 jaar o.a. via CWI (UWV), SZW, bedrijven en brancheorganisaties betrokken bij nationale en internationale arbeidsvoorziening in het kader van de Wet Werk en Bijstand(WWB), Levenlang leren(LLL), ontslagrecht, flexicurity(Strategie van Lissabon) in samenhang met de Universele Rechten van de Mens(UVRM).

U kunt mij bereiken per mail op J.deGroot@noib.Nyenrode.nl of telefonisch op 06-51227413.

Jelle van der Meer

Kernwoorden: creatief, optimist, internationaal, vrijdenker, intuïtie voor nieuwe ontwikkelingen, humor, relativering, maatschappelijk betrokken.

Zakelijk – want er moest toch geld verdiend worden met brood op de plank voor vrouw en kinderen, was Jelle – na het behalen van zijn Nyenrode-diploma in 1958 – betrokken in marketing en sales(bij P&G; in Geneve, de Belgische Limburg en in Brussel) en daarna actief in staf-en vervolgens management-functies in Hilversum, Madrid, Gouda, Rijswijk, Brussel en opnieuw in Spanje: Malaga en Velp bij Arnhem, waar hij nog steeds woonachtig is.

Sociaal, echter – als twintiger in de jaren ’60 – met een sterk sociaal maatschappelijke instelling volgde hij de uitvindingen al oa om van zout water zoet water te maken op basis van de toen pas bekende principes, die van nieuwe vormen vanenergie-opwekking, en op vele andere terreinen, om in de bredere bouw betrokkenheid te verkrijgen bij mogelijke turnkey projekten vanuit Nederland.en dat vanuit zijn latere werkgevers Nederhorst en de Hollandse Beton. Echter het getij (en de opdrachten) zaten in die periode vanuit de Wereldbank tegen!
NB: was in 1957 tijdelijk assistent van Robert Schumann tijdens diens 1 weeks-verblijf in Nederland; Schuman wist toen ook nog niet welke gevolgen zijn initiatief met de EGKS voor Europa en de EU zou hebben!

Was in de jaren ’70 maatschappelijk actief vanuit JCI, de Juniorkamers in Nederland (in 1972 daarvan landelijk voorzitter) en in 1974 oprichter van SIN, Stichting Interservice Nederland (Rotary, Lions etc.) en initiatiefnemer tot het SIN-Congres “Grenzen aan de Groei?” ook in 1974 – samen met de Club van Rome nederland) en vanaf 1978 tot 1986 Voorzitter van SIN.

Vanaf 1978 lid van de Werkgroep Donorwerving namens Lions Nederland, later omgezet in de Stichting Donorwerving alsook het huidige Donor-register In Nederland. In 1981 werd in Hilversum het Interservice Congres D-DAY DONORDAG daartoe georganiseerd.

Organisator in 1986 van het Blindheidscongres in het Congresgebouw in Den Haag voor de St. Blindheidsbestrijding in Ontwikkelings-Landen.

Vanaf 1980 tot 1998 voorzitter van een 4-tal Nationale Chipcard en vervolgens Nationale Electronisch Medisch Dossier EMD Congressen vanuit de Stichting Medidata te Woerden, de voorloper van het latere -door het Ministerie van Volksgezondheid grfinancierde – NICTIZ. Nog steeds een actueel onderwerp binnen de gezondheidszorg van Nederland.

Vanaf 1980 tot 1992 betrokkenheid bij het Nationaal Revalidatie Fonds te Utrecht en Bunnik.

Met de oprichting van de Stichting Better World Now!, sluit zich het net en komen de levenscirkels bij Jelle – nu 75 – weer bij-een, zoals bij zijn intiatief tot instelling van een Better World Award binnen JCI nu 40 jaar geleden voor beste derde-wereld-projekt, visies over een rechtvaardiger opzet voor vennootschappen (nog steeds actueel), vernieuwingen bij het huidige Beurzen-systeem, systematische creatie van werkgelegenheid in gebieden, waar dit nodig is, herinvoering van een soort sociale dienstplicht in landen,alles samenkomend en het huidige Now! Initiatief, om daarover de dialoog met elkaar aan te gaan.

U kunt mij bereiken per mail op jr.van.der.meer@hccnet.nl of telefonisch op 026-3617473.

AkzoNobel

OPROEP: Teken tegen de uitverkoop van Nederland

Dit is een bericht aan alle burgers van Nederland, met welke achtergrond dan ook, die met ons bezorgd zijn voor de wereld van onze kinderen.

Dit is een bericht aan burgers die zelf ook een stem en inbreng willen hebben.

Beste mensen,

Wij zijn allemaal zelfstandige individuen en burgers. Dankzij internet is het voor ons allemaal mogelijk om te kunnen meedenken over de toekomst van Nederland en onze wereld! We kunnen meedenken over de dingen die voor ons allemaal van belang zijn. En we kunnen vanuit onze samenleving duidelijk maken wat we willen aan de ‘decision makers’ van nu. Dat is wat we willen met onze stichting NOW!

Deze stichting heeft geen belangen bij welk bedrijf of partij dan ook. We hebben het opgericht om de discussie met alle burgers aan te gaan over thema’s die nu spelen. Inkomen en werk zijn bijvoorbeeld belangrijke onderwerpen.

Zo zijn wij bezorgd over de mogelijke verdwijning van grote bedrijven uit Nederland. Daarmee verdwijnen niet alleen banen, maar ook kennis en de sociale infrastructuur! Wij moeten ons als burgers uitspreken over dat de rol van aandeelhouders minder dominant mag zijn.

Dit speelt nu bij twee grote Nederlandse multinationals die in de gevaren-zone zitten!
Bij Unilever. Vijandige overnamepogingen door het Amerikaanse Kraft Heinz dwingen het bedrijf in Nederland afscheid te nemen van zijn margarine- en andere divisies. De gevolgen van deze agressieve aandeelhouders zijn zorgwekkend. Juist nu is CEO Paul Polman bezield bezig om van zijn groep een maatschappelijk verantwoorde onderneming te maken! Raken we dat nu weer kwijt?
Bij Akzo Nobel, dat door concurrent PPG uit Pittsburgh (VS) met een vijandige overname wordt geconfronteerd. Op de achtergrond speelt het Hedgefonds Elliott (VS) met aan het hoofd Paul Singer, die over tientallen miljarden al beschikt om de huidige aandeelhouders – 70 procent van de aandelen is in Angelsaksische handen – meer dan tevreden te stellen. Het dreigt dat overname door inbreng van de daarvoor gemaakte schulden vrijwel zeker ook nog eens daarna ten laste van Akzo-bedrijven zelf zullen komen! Research-centra in Arnhem, Sassenheim en Hengelo zullen dan vrijwel zeker naar Pittsburgh verplaatst zullen worden.
President-Commissaris Antony Burgmans is op de bres gesprongen voor AkzoNobel. Daarom ligt hij nu onder vuur vanuit de VS. Paul Singer eist zijn aftreden! En dat laten we niet gebeuren!

ALS U MET ONS VAN MENING BENT, DAT DAT NIET MAG GEBEUREN, LAAT DAN HIER UW STEM HOREN!
WIJ ZULLEN ERVOOR ZORGEN DAT ALLE VAN U ONTVANGEN STEMMEN ZULLEN MEEWEGEN OM DEZE VOOR NEDERLAND NEGATIEVE ONTWIKKELING TEGEN TE GAAN!

Kunt u het zich nog herinneren? Enkele jaren terug verdween bij Organon in Oss een eeuw aan medische kennis. En waarom? Omdat buitenlandse aandeelhouders dat wilden. Dat mag niet nog een tweede maal gebeuren!

Op 1 juni volgt voor het doordrukken van een overname opnieuw een bod op Akzo! Met uw stem als Nederlands Burger willen wij daar met u gaan dwars voor gaan liggen. En dan kunt u met uw stem een negatieve ontwikkeling voor onze BV Nederland voorkomen!

Met dank voor uw/jullie reactie,
en vriendelijke groet,

het Now! team,

Jelle, Ben, Tjeerd, Liesbeth, Johan, Dick, Maarten, Arjen, Jan-Volkert en alle anderen

www.betterworldnow.nl (Anbi) Rek.nr. NL61.TRIO.0390.5319.01

NB1. Now! is doende om in Nederland een – nu nog niet bestaand – Onafhankelijk Burger Platform/Centrum BPC – voor de aanpak van dit soort zaken vanuit het belang van ons als burgers op te richten. Wij houden jullie/u daarover op de hoogte!

NB2. Als u onze actie belangrijk vindt, verspreid deze dan zo spoedig mogelijk binnen uw netwerk!