Anbi

ANBI rapportage

1.
Naam, adres en datum van oprichting
Stichting Better World Now, gevestigd te 6833LL Arnhem, Kea Boumanstraat 136 werd opgericht op 25 augustus en bij de KvK ingeschreven op 26 augustus 2011, SBI Code 93145.
2.
Doelstelling & Activiteiten als volgens de inschrijving bij de KvK.
Het opzetten van publieks internet fora ter verkrijging van de zo noodzakelijke dialoog op economische, financiële, sociale en spirituele thema’s tussen wetenschappers, ondernemers en burgers in deze wereld, dit aan de hand van de criteria van de 4P’s (respect voor people, planet, profit en pneuma), met aanreiking alsook de concrete uitvoering van mogelijke oplossingen hiervoor. Met de start van deze dialoog vanuit Nederland. Vervolgens het houden van samenkomsten per thema, het adviseren op deze thema’s of onderwerpen en het uitvoeren van projecten.
3.
Registratie bij de belastingdienst, bank
RSIN Fiscaal nr 850872601; de Stichting staat bij de Belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut beogende Instelling (ANBI) Bankrekening: NL61 TRIO 0390 5319 01, bij Triodos Bank, Utrechtseweg 44 te Zeist
4.
Bestuur
Jelle.R. van der Meer,vz, te Arnhem; Johan de Groot te Drachten (Fr) (toegetreden per 1.3.2012), Arjen Heinen MSc. te Bunschoten.(toegetreden per 1.3.2012) In 2013 is toegetreden Dr Antony P.de Bree te Oegstgeest als vice-vz. Op 1.12.2014 is Jan-Volkert Meuldijk te Breda toegetreden.
5.
Beleidsplan
De Stichting, die naar buiten treedt onder de naam Now! ofwel het Now! Initiatief wil maatschappelijk belangrijke thema’s voor discussie aan de orde stellen via de Nieuwe Media, Symposia alsook met Projecten. Projecten die voorwaarden scheppend zijn voor ons aller toekomst. Op basis van een dialoog daarover tussen wetenschappers, ondernemers, bedrijven, instellingen en met name met ons als weldenkende burgers. De discussies worden gevoerd aan de hand van de Criteria van de 4 hiervoor al genoemde P’s (respect voor people, planet, profit (Multi-stakeholders/Sociaal Ondernemerschap/MVO), en Pneuma (Menselijkheid en Bezieling). Inmiddels zijn de 2 Thema’s tw 1. Geld + Financiën en 2. de Bevordering van Werkgelegenheid samengevoegd tot één Thema tw de Verbetering van Koopkracht en Werkgelegenheid, vooreerst in Nederland en van daaruit over de grenzen. Wij willen daartoe onze activiteiten vanuit ons COS-NOW Payroll Buro nu eerst verder over Nederland uitbouwen. Vanaf 2015 zet NOW! zich met zijn bestaande netwerk ook inzetten voor toepassing van digitaal Geld en het gebruik van software, die vanuit Nederland is ontwikkeld, voor Projecten in de hele wereld, die wezenlijk koopkracht kan bevorderen. Met als start de introductie van een groter Credit Circuit binnenkort voor uitvoering in Nederland. Deze software werd vanuit Nederland al uitgetest aan de hand van meer dan 100 projecten met name in Midden en Zuid-Amerika maar ook in de EU en Azië. In 2014 verkreeg het de Wereldprijs van de Internationale E-Pay Industrie uit handen van Bill Gates. Tenslotte, hebben wij op 17 juni 2015 het in Nederland nog niet bestaande – Burger Platform/Centrum opgericht ter verkrijging van een inter-actieve relatie vanaf nu vanuit Now! met Nederlandse Burgers. Daarbinnen zal het eerder al besproken en door Now! voorgestane Nieuwe en Onafhankelijke Financiële Platform een plaats krijgen. Waaraan allerwegen zo’n grote behoefte bestaat. En van waaruit iedere Nederlander zijn stem zal kunnen gaan uitbrengen en zich vrij-uit kan gaan uitspreken.
6.
Beloningsbeleid
De Bestuursleden dragen de eigen kosten en de overige directe kosten van de Stichting door middel van giften. In de doelstelling is ook het werven van financiele middelen opgenomen.
7.
Verslag over Stichtingsjaar 2014
In het verslagjaar kwam het bestuur 8 maal bijeen op de vaste vergaderplek, tw op de Campus van Nyenrode Business Universiteit NBU te Breukelen. Enkele bestuursleden hebben banden met de NBU en Breukelen is centraal in Nederland gelegen voor dit overleg. Inhoudelijk staan de behandelde Onderwerpen vermeld in zowel ons beleidsplan/2013-2018 (zie onder dit Kopje) alsook hierboven ad 5 bij het Beleidsplan. Besloten werd om ons eerste Symposium in 2012 op de website te blijven vermelden, zij het in geactualiseerde en aangepaste vorm. Inleiders waren toen op het thema “Euro, waarheen?” Prof. Herman Wijffels, de Internationaal Econoom en oud ABN-AMRO bestuurder Sander Tideman. Vanuit de discussie-Nota van Now! werden toen (zeker controversiële) stellingen en mogelijke oplossingen aangereikt om het algemeen vertrouwen in banken en beurzen te kunnen herstellen. Nog steeds actueel en niet tegengesproken.
Financiële verantwoording over het boekjaar 2014
Met het beginsaldo van 569 euro per 1.1.013, de ontvangst van 300 euro aan giften en het totaal aan kosten van 499 euro, inclusief bank-kosten, werd het eindsaldo in dit boekjaar 370 euro. Door de bestuursleden werden geen kosten gedeclareerd.
8.
Verslag over de boekjaren 2015, 2016 en 2017
* Vanaf 2015 verloopt de communicatie binnen het bestuur met name via Internet. Inhoudelijk werden in de loop van 2015 en 2016 de 2 lopende Projecten : – 1. Geld, Inkomen, Financiën en werkgelegenheid (met het opzetten van een landelijk netwerk van Intermediairs) alsook 2. verkrijging van financiële support voor digitaal geld vanuit de Pensioensector – , aangevuld met de oprichting van ons hiervoor al beschreven BURGER PLATFORM/CENTRUM (BPC) op 17 juni 2015. De directe aanleiding tot dit snelle besluit was de uitzending vanuit Omroep Max met “Hollandse Zaken” over “Machteloze Burgers” in onze vaak Bureaucratische en mede daardoor onrechtvaardige Samenleving! En dus handelende over de vele vormen van onrecht of onnodig onrecht, die met een breed gedragen Platform in de toekomst wél bestreden kunnen worden.
* In het Jaar 2016 waren de acties met name gericht om ons BPC Initiatief onder te brengen bij NGO’s op het terrein van de Rechten voor de Mens die in de laatste Jaren hun subsidie-stroom vanuit de Overheid tot nu 0 gereduceerd zagen. Met onze benadering voor het aangaan van nieuwe Initiatieven.  Wij betreuren dat wij niet in onze opzet slaagden en hebben besloten om onze Stichting zelf daartoe nu verder uit te bouwen.
* In het Jaar 2017 zijn wij daarom gestart onze Achterban te benaderen over Actuele Onderwerpen, die niet te rijmen zijn met de stem van / of in het belang zijn van de “zwijgende meerderheid van ons als Nederlanders” . Waarover wij een duidelijke mening hebben en daarover ook de mening vragen van de ontvangers en onze achterban. In het voorjaar stelden wij ons op tegen het fenomeen van de “Vijandige Overnames” – zoals waarvan sprake bij Akzo Nobel -, die tot nu alleen aandeelhouders-belangen dienen en niet die van de overige stakeholders zoals de werknemers, de research, die uit handen gegeven wordt alsook het maatschappelijk belang ervan voor onze Samenleving. (Tegen Fusies hebben wij natuurlijk geen bezwaar!). En stelden wij in het Najaar van 2017 op dezelfde wijze het Plan van de huidige Regering ter sprake om de Dividend-belasting (nu al zeer laag met 15% !) zelfs tot 0 te willen gaan reduceren (omdat Londen dat ook doet!) en de ons omringende EU Landen op rond de 25^zitten! Bij beide acties stelden we ook de Regering alsook de Tweede Kamerleden op de hoogte en ontvingen naar aanleiding daarvan ook reacties!
Financiële verantwoording 2015: Met het beginsaldo van 370 euro, bedroegen de kosten in totaal 223 euro en was het eindsaldo 147 euro.                         
Financiële verantwoording 2016: Met het beginsaldo van 147 euro, bedroegen de kosten 123 euro, de baten (giften) 1600 euro, en het eindsaldo 1624 euro
Financiële verantwoording 2017: Met het beginsaldo van 1624 euro bedroegen de kosten 299 euro, de baten (giften) 100 euro, en het eindsaldo 1425 euro.